Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/PCF/PP/2024 Realizacja Robót w charakterze generalnego wykonawcy (GW) dla kompleksowej realizacji Inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku biurowo – magazynowego o budynek hali magazynowej z częścią socjalną dla potrzeb hurtowni produktów leczniczych Procefar, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalnym i biurowym - zlokalizowanej w Sosnowcu, gm. Stryków, numer działek 63/2 i 64/3, realizowana w ramach przedsięwzięcia „Budowa centrum dystrybucyjno – logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów w PCF Procefar sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 29-04-2024 16:23:00
Placing offers : 31-05-2024 08:00:00
Offers opening : 31-05-2024 09:00:00
Procedure: Zapytanie o informację - RFI
Type: Construction work

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/PCF/PP/2024 


W RAMACH PROJEKTU PT. „Budowa Centrum dystrybucyjno - logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów w PCF Procefar Sp. z o.o”  


W związku z realizacją projektu pt. „Budowa Centrum dystrybucyjno - logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów w PCF Procefar Sp. z o.o” , informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności oraz  regulaminem wewnętrznym organizacji. 


Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami dotyczącymi postępowania, pod adresem https://procefar.pl/przetargi/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/procefar


Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja Robót w charakterze generalnego wykonawcy (GW) dla kompleksowej realizacji Inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku biurowo – magazynowego o budynek hali magazynowej z częścią socjalną dla potrzeb hurtowni produktów leczniczych Procefar, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną  i zapleczem socjalnym i biurowym - zlokalizowanej w Sosnowcu, gm. Stryków, numer działek 63/2 i 64/3, realizowana w ramach przedsięwzięcia „Budowa centrum dystrybucyjno – logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów w PCF Procefar sp. z o.o.”


Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi załącznikami znajduje się na stronie internetowej pod adresem  https://procefar.pl/przetargi/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/procefar   .


W przypadku pytań:   

- do Zapytania Ofertowego, należy stosować zapisy Zapytania Ofertowego, w tym Regulaminu Udzielania Zamówień.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.  

tel. 22 101 02 02  

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl  


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9.1 do ZO - Projekt budowlany.zip zip 475846.22 2024-04-29 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9.3 do ZO - Decyzja nr 1792024 o pozwoleniu na budowę.pdf pdf 2978.57 2024-04-29 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do ZO – oświadczenie o zachowaniu poufności.pdf pdf 115.76 2024-04-29 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do ZO – Wzór umowy.zip zip 6161.4 2024-04-29 16:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9.4 do ZO – Projekt przekładki sieci kanalizacyjnej.pdf pdf 43170.87 2024-04-29 16:23:00 Proceeding
Załącznik 1 Regulamin Udzielania Zamówień.pdf pdf 409.69 2024-04-29 16:23:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE GW.pdf pdf 464.59 2024-04-29 16:23:00 Proceeding
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 111.85 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Załącznik nr 11 do ZO – wzór oświadczenia wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia.docx docx 31.06 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Załącznik nr 4 do ZO – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególny.docx docx 29.69 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Załącznik nr 3 do ZO – formularz Oferty.doc doc 129.5 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Załącznik nr 8 - do ZO – wykaz osób.docx docx 41.61 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Załącznik nr 5 do ZO – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.docx docx 28.11 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Załącznik nr 7 do ZO – wykaz zrealizowanych zamówień.docx docx 32.58 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Załącznik nr 12 do ZO – wzór oświadczenia o poleganiu na zasobach.docx docx 22.71 2024-04-29 16:23:00 Criterion
Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf pdf 305.41 2024-05-09 09:02:10 Public message
Załącznik nr 10 Oświadczeinie o zachowaniu poufności_09 05 2024.pdf pdf 117.1 2024-05-09 09:02:10 Public message
Odpowiedź na pytanie nr 2.pdf pdf 342.62 2024-05-16 15:20:32 Public message
Procefar_OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA _17 05 2024.pdf pdf 255.03 2024-05-17 15:43:06 Public message

Announcements

2024-05-17 15:43 Joanna Zysko Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: PCF PROCEFAR Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego. Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia dostępne są w załączonym pliku.

Procefar_OGŁOSZENIE [...].pdf

2024-05-16 15:20 Joanna Zysko Wrocław, 16.05.2024 r. PCF PROCEFAR Sp. z o.o. udostępnia odpowiedź na pytania od Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2024-05-09 09:02 Joanna Zysko Wrocław, 09.05.2024 r. PCF PROCEFAR Sp. z o.o. udostępnia informację o zmianie treści Załącznika nr 1 do ZO – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Załącznik nr 10 Oświ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Załącznik nr 3 do ZO - Formularz Oferty - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required

Załącznik nr 3 do ZO [...].doc

(0)
2 Załącznik nr 3.1 do ZO - Tabela elementów scalonych - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required (0)
3 Załącznik nr 3.1 do ZO - Tabela elementów scalonych - wymagany plik Excel Attachment required (0)
4 Potwierdzenie wniesienia wadium - - Attachment required (0)
5 Dokumenty potwierdzające umocowanie podpisującego do złożenia Oferty - w razie pełnomocnictwa wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym (0)
6 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - - (0)
7 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osób wchodzących w skład organu zarządzającego / nadzorczego / pełnomocnika - - (0)
8 Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego - - Attachment required (0)
9 Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - - Attachment required (0)
10 Załącznik nr 4 do ZO - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required

Załącznik nr 4 do ZO [...].docx

(0)
11 Załącznik nr 5 do ZO – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required

Załącznik nr 5 do ZO [...].docx

(0)
12 Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - - Attachment required (0)
13 Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - - Attachment required (0)
14 Rachunek Zysków i Strat lub inny dokument określający w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania za ten okres - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required (0)
15 Kopia polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia składek - - Attachment required (0)
16 Załącznik nr 7 do ZO – wykaz zrealizowanych zamówień - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required

Załącznik nr 7 do ZO [...].docx

(0)
17 Załącznik nr 8 do ZO – wykaz osób - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required

Załącznik nr 8 - do [...].docx

(0)
18 Załącznik nr 11 do ZO - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym

Załącznik nr 11 do Z [...].docx

(0)
19 Załącznik nr 12 do ZO – wzór oświadczenia o poleganiu na zasobach - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym

Załącznik nr 12 do Z [...].docx

(0)
20 Podpisana Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) - wymagany plik PDF z podpisem kwalifikowanym Attachment required

Klauzula informacyjn [...].pdf

(0)
21 Pozostałe dokumenty - - (0)
(0)

The number of page views: 1387