Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WPRI.271.1.12.2024 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu – powołanie inspektora nadzoru

Małgorzata Konwińska
Urząd Miasta Zgorzelec
Deadlines:
Published : 17-05-2024 13:04:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- przekroczenia szacowanych środków,

- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.UWAGA!

Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty wykonawcy, z którym w okresie ostatnich 3 lat została rozwiązana umowa z jego winy.

 

UWAGA:

Na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy:

1)  Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)    Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)  Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Opis PAB.pdf pdf 7801.67 2024-05-17 13:04:00 Proceeding
PAB mapka.pdf pdf 38762.05 2024-05-17 13:04:00 Proceeding
Zgorzelec - Boisko i plac PR.pdf pdf 336.91 2024-05-17 13:04:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 393.46 2024-05-17 13:04:00 Criterion
Klauzula dla umów cywilno-prawnych-1.pdf pdf 431.56 2024-05-17 13:04:00 Criterion
Wykaz(1).pdf pdf 498.56 2024-05-17 13:04:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 107.21 2024-05-27 12:15:39 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 357.71 2024-05-28 11:11:27 Public message

Announcements

2024-05-28 11:11 Małgorzata Konwińska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W załączeniu Zamawiający przekazuje informacje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-05-27 12:15 Małgorzata Konwińska W załączeniu Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu – powołanie inspektora nadzoru Przedmiotem zamówienia jest powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej do nadzorowania robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego oraz placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu. 1 service Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Bolesława Domańskiego 7
59-900, Zgorzelec
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - przez cały okres realizacji robót budowlanych, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych oraz podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „odbieram” – zgodnie z zapisami § 3 projektu umowy. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych wynosi 4 miesiące licząc od dnia podpisania umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuj (0)
4 Podwykonawstwo - Wykonawca oświadcza, że zamówienie nie będzie wykonywane przez podwykonawców. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy.pdf

Klauzula dla umów cy [...].pdf

(0)
6 Numer rachunku bankowego - Wykonawca oświadcza, iż do rozliczeń z Zamawiającym posiada nr rachunku bankowego – proszę podać numer rachunku bankowego. (0)
7 Warunek udziału dot. inspektora nadzoru - Wykonawca zobowiązany jest wykazać się 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe, tj. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert - w tym okresie, osoba pełniła osobiście nadzór nad robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie zewnętrznego boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej o min. powierzchni 400m2 lub innego zewnętrznego obiektu sportowo – rekreacyjnego z nawierzchni poliuretanowej o min. powierzchni 400m2. W ramach postawionego warunku należy uzupełnić załączony wykaz wraz z załączeniem dowodów potwierdzających spełnienie warunku. Dowody potwierdzające, że wskazana w wykazie osoba pełniła osobiście usługę nadzoru w ramach wskazanego doświadczenia wraz z informacją, że usługa sprawowanego nadzoru przez wskazaną osobę została sprawowana należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Attachment required

Wykaz(1).pdf

(0)
8 Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki dotyczące wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) . - Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
(0)

The number of page views: 337