Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RŚ.6131.6.2.2023.OP OGŁOSZENIE O III PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ DREWNA

Magda Połeć
Urząd Gminy Wągrowiec Department: Urząd Gminy
Deadlines:
Published : 14-05-2024 14:22:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ DREWNA

Na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna liściaste z gatunku, brzoza brodawkowata, buk zwyczajny.

I. Dane Sprzedającego

Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62–100 Wągrowiec, NIP 766 19 68 498, tel.
67 26 80 801.

II. Opis przedmiotu sprzedaży, ogólne postanowienia:

Przedmiotem sprzedaży jest: drewno w niżej wymienionych sortymentach, stanowiące własność Gminy Wągrowiec położone na terenie:

Oferta nr 1 miejscowość Runowo, gmina Wągrowiec, działka ewidencyjna nr 312, obręb geodezyjny Runowo:

a) drewno wielkowymiarowe sortyment WD w ilości 78 sztuk gatunku brzoza brodawkowata i zakresie numerów 13281-13302, 13303-13325, 13416-13441 w  ilości 31,22 m3 oraz cenie wywoławczej 7.914,27 zł (siedem tysięcy dziewięćset czternaście złotych 27/100) netto plus 23% vat.

b) drewno wielkowymiarowe sortyment WD w ilości 60 sztuk gatunku buk zwyczajny i zakresie numerów 13344-13366, 13326-13343, 13397-13404, 13405-13415 w  ilości 43,53 m3 oraz cenie wywoławczej 19.523,12 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 12/100) netto plus 23% vat.

składowane na działce nr 312, obręb geodezyjny Runowo, na terenie stanowiącym własność Gminy Wągrowiec.

2) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

3) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.

4) Przetarg pisemny wygrywa ten uczestnik przetargu, który złoży ofertę z najwyższą ceną.

5) Zainteresowany może złożyć nieograniczoną liczbę ofert z zastrzeżeniem, że oferta musi dotyczyć całości drewna jednego gatunku wybranej oferty.

6) Wygrywający przetarg (Nabywca) zobowiązany będzie do kupna od Sprzedającego ww. drewna i zabrania w terminie uzgodnionym z odbiorcą z miejsca składowania na własny koszt.

7) Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy ze Sprzedającym, uregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury oraz okazania przed wywozem drewna z miejsca składowania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

8) Planowany termin uprzątnięcia zakupionego drewna: do 28.06.2024 r.

9) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik może dokonać wizji celem oględzin drewna przeznaczonego na sprzedaż.

III. Warunek uczestnictwa w przetargu:

1) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Sprzedający wystawi nabywcy fakturę vat oraz przekaże świadectwo legalności pozyskanego drewna.

2) Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej www.gminawagrowiec.pl zakładka Komunikaty lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wągrowiec, w godzinach urzędowania.

IV. Kryterium oceny oferty:

1) Kryterium oceny oferty jest najwyższa oferowana cena netto, jednak nie niższa, niż cena wywoławcza Sprzedającego do której zostanie doliczony podatek vat w stawce 23%.

2) W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych o takich samych wartościach, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji ustnej.

3) Oferenci zostaną poinformowani o miejscu i terminie aukcji ustnej.

V. Termin i sposób składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2024 r. do godz. 8:00.

2) Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego.

3) Pisemne oferty należy składać:

- listownie na adres: Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 –100 Wągrowiec, liczy się data wpływu do Urzędu,

- w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec (biuro podawcze), ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, pok. 109,

- przez platformę zakupową (dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl).

4) Ofertę pisemną należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Oferta na zakup gminnego drewna. Nie otwierać do dnia 27.05.2024 r.” oraz danymi składającego ofertę.

5) O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Sprzedającego.

6) Oferty złożone po terminie lub z oferowaną ceną brutto niższą, niż cena wywoławcza Sprzedającego, zostaną odrzucone.

VI. Termin i sposób powiadomienia o wyborze oferty:

1) O wynikach przetargu Sprzedający poinformuje uczestników zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.gminawagrowiec.pl zakładka Komunikaty.

2) Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta niezwłocznie z Nabywcą, zgodnie ze złożoną przez niego ofertą. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela: Pan Łukasz Grewling, tel. 67 26 80 801.                                      

 

 

                                                  WÓJT

                                                            /-/ dr Małgorzata Chmielarz

 

 

Załączniki:

 

1. formularz ofertowy

2. zdjęcia drewna                                                                                  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 III przetarg Runowo .pdf pdf 99.65 2024-05-14 14:22:00 Proceeding
tartak 5.jpg jpg 2048.43 2024-05-14 14:22:00 Proceeding
tartak 6.jpg jpg 2048.43 2024-05-14 14:22:00 Proceeding
tartak 1.jpg jpg 2048.43 2024-05-14 14:22:00 Proceeding
tartak 2.jpg jpg 2048.43 2024-05-14 14:22:00 Proceeding
tartak 3 .jpg jpg 2048.43 2024-05-14 14:22:00 Proceeding
tartak 4.jpg jpg 2048.43 2024-05-14 14:22:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 317