Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Inwentaryzacja wraz z projektem modernizacji wentylacji mechanicznej (Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz)

Deadlines:
Published : 07-05-2024 09:54:00
Placing offers : 24-05-2024 16:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji wraz z projektem modernizacji wentylacji mechanicznej w Hali W5 na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 152 poprzez poniższy formularz elektroniczny.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do niniejszego postępowania.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami przed złożeniem oferty.

W celu szczegółowego omówienia zakresu prac niezbędna wizja lokalna Oferenta na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 152.

 1. Zamawiający wymaga od oferenta, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie):

 1. gwarancji zwrotu zaliczek (Gwarancja na wszystkie i pełne zaliczki wpłacona w wysokości 1:1, ważna do momentu podpisania protokołu odbioru).

 2. gwarancji usunięcia wad i usterek, ważna od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego do końca okresu trwania gwarancji oraz rękojmi.


Gwarancje zostaną wystawione w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.


 1. Wykonawca, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych;

 2. Dedykowana polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i  przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż wartość zamówienia.

 3. Powyższy warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej przez cały okres obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej.


 1. Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty:

 1. Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym sprzętem lub usługą.

 2. Oferent ma obowiązek wypełnić klauzulę sankcyjną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

 3. Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić.Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,


W przypadku: 


- pytań merytorycznych oraz chęci odbycia wizji lokalnej, proszę o kontakt z:

Pan Piotr Zakrzewski e-mail: piotr.zakrzewski@tfkable.com tel.: +48 665 811 613

Pan Sławomir Słupikowski tel.: +48 602 462 400


lub poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"- pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TFK zapytanie ofertowe wentylacja TPP.pdf pdf 233.42 2024-05-07 09:54:00 Proceeding
hala 5 rys 1z3.pdf pdf 842.57 2024-05-07 09:54:00 Proceeding
hala 5 rys 2z3.pdf pdf 1071.14 2024-05-07 09:54:00 Proceeding
hala 5 rys 3z3.pdf pdf 1426.01 2024-05-07 09:54:00 Proceeding
Ogólne_warunki_umów_TELE-FONIKA_Kable_S.A_18.03.2022.pdf pdf 447.23 2024-05-07 09:54:00 Criterion
Wymagania BHP i ochrony środowiska.doc doc 68 2024-05-07 09:54:00 Criterion
Wymagania dot zarządzania relacjami z pracownikami.doc doc 46 2024-05-07 09:54:00 Criterion
Klauzula Kontrahenta.docx docx 16.63 2024-05-07 09:54:00 Criterion
Oświadczenie o rachunku bankowym (Biała Lista).docx docx 13.2 2024-05-07 09:54:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzacja wraz z projektem modernizacji wentylacji mechanicznej Wykonanie inwentaryzacji wraz z projektem modernizacji wentylacji mechanicznej w Hali W5 zgodnie z zakresem zadania 1 service Zakład Bydgoszcz
ul. Fordońska 152
85-752, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , USD: 4.0549 PLN, EUR: 4.3468 PLN, CHF: 4.5614 PLN, GBP: 5.1423 PLN, SEK: 0.3861 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własne w ofercie (0)
3 Oferta HANDLOWA - Proszę o załączenie wypełnionego kosztorysu Attachment required (0)
4 Termin realizacji - Termin realizacji do dnia 31.08.2024 r. - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wskazać inny w ofercie (0)
5 Wizja lokalna - Proszę wskazać termin odbycia wizji lokalnej (0)
6 Ważność oferty - 60 dni – proszę potwierdzić wpisując akceptuję (0)
7 Okres gwarancji - 24 miesięcy – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” (0)
8 Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. - Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub załączyć własne warunki

Ogólne_warunki_umów_ [...].pdf

(0)
9 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Wymagania BHP i ochr [...].doc

(0)
10 Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Wymagania dot zarząd [...].doc

(0)
11 Referencje - Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych Attachment required (0)
12 Kondycja finansowa firmy - Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT Attachment required (0)
13 Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy - Proszę o załączanie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Klauzula Kontrahenta [...].docx

(0)
14 Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Oświadczenie o rachu [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464